Regulamin Konkursu "Scientist for a Day"

[Strona główna] [Informacje ogólne] [FAQ] [Misja Cassini-Huygens]
 
 1. Konkurs "Scientist for a Day"" organizowany jest przez JPL NASA w dniach 19 września - 3 grudnia 2012 i koordynowany w Polsce przez Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.
 2. Skierowany jest do uczniów w wieku od 10 do 18 lat włącznie, uczęszczających do szkoły dowolnego typu lub pobierających nauki w trybie indywidualnego toku nauczania (ITN).
 3. Każdy ośrodek szkolny, z którego starują uczestnicy, wybiera szkolnego koordynatora Konkursu, np.: nauczyciela, bibliotekarza, itp. W przypadku osób uczących się w trybie ITN, rolę szkolnego koordynatora podejmuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Uczestnicy Konkursu mogą pracować samodzielnie lub w grupach do 4 osób.
 5. Każdy uczestnik i każda grupa może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Praca musi być opatrzona jednym z trzech tytułów: Cel 1 - Pan; Cel 2 - Pierścień F Saturna; Cel 3 - Saturn.
 7. Prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i nie mogą zawierać więcej niż 500 słów. Dłuższe eseje lub eseje napisane w innych językach zostaną zdyskwalifikowane.
 8. Nadsyłane eseje powinny stanowić samodzielną pracę ucznia lub grupy. Wykorzystanie całości lub fragmentów opublikowanych wcześniej tekstów będzie stanowić podstawę do dyskwalifikacji.
 9. W swojej pracy uczestnicy Konkursu powinni wyjaśnić, który z trzech celów misji Cassini uważają za najbardziej interesujący z naukowego punktu widzenia.
 10. Nadesłany tekst powinien zawierać podstawowe informacje o uczestniku lub grupie: imię i nazwisko oraz wiek (imiona, nazwiska i wiek wszystkich twórców w przypadku grupy), a także dane kontaktowe szkoły: nazwa, dokładny adres, a także imię i nazwisko, telefon oraz adres mailowy szkolnego koordynatora. UWAGA ! Szczegółowe dane osobowe uczniów, takie jak adres zamieszkania, adres mailowy czy telefon nie mogą zostać podane w pracy.
 11. Nazwiska uczestników, ich wiek oraz informacje kontaktowe nie są wliczane do długości pracy.
 12. Eseje powinny zostać przesłane w zwykłym pliku tekstowym z rozszerzeniem txt, doc, docx lub odt - żadne dodatki takie jak grafika, zdjęcia, itp. nie są akceptowane. Prace zapisane w formatach edytorów, np.: rtf, swx, xml i podobne, będą dyskwalifikowane.
 13. Prace wysyłane są poprzez koordynatora Konkursu z danej szkoły. Wszelka komunikacja pomiędzy biurem Konkursowym a uczestnikami następuje wyłącznie poprzez szkolnego koordynatora. Nie dopuszcza się wysyłania prac bezpośrednio przez uczestników Konkursu.
 14. Umiejętności komunikacyjne uczestników są istotne. Brak zdolności stosowania właściwych zasad gramatycznych, błędy ortograficzne czy interpunkcyjne obniżą ocenę pracy.
 15. Eseje powinny być nadsyłane mailem na adres: cassini@cbk.waw.pl.
 16. Prace uczestników zostaną podzielone na 3 grupy wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-18 lat. Zwycięzca zostanie wyłoniony w każdej grupie wiekowej oraz w każdym z zadanych tematów (celów sondy).
 17. Laureaci wraz ze szkolnymi koordynatorami Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast szkoły zostaną zaproszone do nadsyłania pytań do zespołu naukowców projektu Cassini. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (książki).
 18. Decyzje jury Konkursowego są ostateczne - nie ma możliwości składania odwołań.
 19. Decydując się na start w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie praw autorskich biuru koordynatora Konkursu oraz JPL NASA. Wybrane eseje mogą zostać opublikowane na stronach WWW JPL NASA w całości lub części wraz ze zdjęciem, nazwiskiem oraz wiekiem twórcy a także informacjami dotyczącymi szkoły.
 20. Ostateczny termin nadsyłania prac to 3 grudnia 2012. Eseje, które dotrą po tym terminie mogą nie być oceniane.
 21. Po wyłonieniu zwycięzców, biuro Konkursu skontaktuje się ze szkolnym koordynatorem i poprosi o dostarczenie zdjęć laureatów.

Regulamin Konkursu "Scientist for a Day" do pobrania w formacie pdf